Prodejní asistentka

OBCHODNÉ PODMIENKY

v zmysle ustanovenia § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník ("Občiansky zákonník")

1. Úvod

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) spoločnosti Triola a.s., IČO 601 92 984, so sídlom 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2293 (ďalej len „Predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) v českom jazyku prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje Predávajúci na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.triola.cz (ďalej len „Webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky (ďalej len „Internetový obchod“).

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Zmluvné práva a povinnosti, v resp. obchodné podmienky sa riadia Občianskym zákonníkom, prípadne zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od Predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania.

2. INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE

2.1. Všetky informácie o tovare prezentovanom prostredníctvom katalógu na Webovej stránke sú ilustračného charakteru a Predávajúci nie je povinný na tento tovar uzavrieť Kúpnu zmluvu. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Katalóg Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené v katalógu Internetového obchodu.

2.3. V rámci Internetového obchodu Predajca nepoužíva recenzie (s výnimkou odkazu na recenzie overené prostredníctvom Heureka.cz).

3. ZÁKAZNICKY ÚČET

3.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu (ďalej len „Zákaznicky účet“). Prostredníctvom Zákazníckeho účtu môže Kupujúci objednávať tovar. Tovar je možné objednať bez registrácie len v prípade, že Kupujúci nemá vytvorený Zákaznícky účet.

3.2. Pri registrácii do Zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v Zákazníckom účte pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v Zákazníckom účte sú Predávajúcim považované za správne.

3.3. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Zákazníckeho účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožnit využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Zákazníckeho účtu tretími osobami.

3.4. Predávajúci môže Zákaznícky účet zrušiť, najmä ak Kupujúci svoj Zákaznícky účet nevyužíva alebo ak Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci zadá objednávku na tovar (i) prostredníctvom svojho Zákazníckeho účtu alebo (ii) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie (ak nemá Zákaznícky účet).

4.2. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberá tovar, jeho množstvo, spôsob dopravy a platby (ďalej len "Objednávka").

4.3. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ alebo na tlačidlo „OBJEDNAŤ NEZÁVÄZNE BEZ ZAPLATENIA“ (ak je zvolený spôsob dopravy "Vyzdvihnutie na predajni"). Údaje uvedené v Objednávke považuje Predávajúci za správne. Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho, že súhlasí s Obchodnými podmienkami.

4.4. Ihneď po prijatí Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávaní tovaru. Okamihom doručenia tohto potvrdenia dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, s výnimkou prípadov, kedy sa postupuje podľa ods. 4.5 alebo ods. 4.6 Obchodných podmienok.

4.5. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže byť Predávajúcim splnená, alebo bol tovar v katalógu internetového obchodu uvedený s chybou, Predávajúci zašle Kupujúcemu upravenú ponuku na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávaní tovaru. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto zmenenej ponuky Predávajúcemu na jeho kontaktnú e-mailovú adresu..

4.6. Ak si kupujúci zvolí „Vyzdvihnutie na predajni“ ako spôsob dopravy v Objednávke, má sa za to, že si tovar (max. 6 kusov bielizne) objednal nezáväzne a má záujem si ho vyskúšať ZDARMA vo vybranej predajni (služba označovaná aj ako „Osobný odber“). V takom prípade sa Kúpna zmluva uzatvára priamo v predajni a len na tovar, ktorý si Kupujúci vyberie po vyskúšaní.

4.7. Každá Objednávka prijatá Predávajúcim je záväzná, s výnimkou Objednávky v zmysle odst. 4.6 Obchodných podmienok. Kupujúci môže zrušiť Objednávku až pokiaľ nie je postupom podľa odst. 4.4, 4.5 alebo 4.6 Obchodných podmienok uzatvorená Kúpna zmluva. Kupujúci môže zrušiť Objednávku telefonicky alebo e-mailom, prípadne prostredníctvom chatu na Webovej stránke (viď kontaktné údaje uvedené v odst. 12.10 Obchodných podmienok).

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru na základe Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

(i) v hotovosti alebo bezhotovostnou platobnou / kreditnou kartou v rámci osobného odberu vo vybranej predajni;

(ii) v hotovosti na dobierku na mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

(iii) bezhotovostným prevodom na účty Predávajúceho IBAN - SK5483300000002500674641, registrované v obchodnej spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „Účet“);

(iv) bezhotovostne platobnou / kreditnou kartou.

5.2. Predávajúci od Kupujúceho nepožaduje zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odst. 5.4 Obchodných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.3. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom na Účet je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na Účet.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije..

5.5. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci má v súlade s ustanoveniami § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie tovaru vo viacerých častiach, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý Predávajúcim. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: info@triola.cz, prípadne kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom chatu na webovej stránke (viď kontaktné údaje uvedené v odst. 12.10 Obchodných podmienok)..

6.2. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v súlade s odst. 6.1 Obchodných podmienok, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu, a to v stave, v akom bol Kupujúcemu doručený (Kupujúci sa môže s tovarom len "oboznámiť", podobne ako keby tovar skúšal v kamennej predajni). V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu.

6.3. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s odst. 6.1 Obchodných podmienok, Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci môže vrátiť peňažné prostriedky Kupujúcemu aj iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a nevzniknú tým daľšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

6.4. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu, a to až do prevzatia tovaru Kupujúcim. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

6.6. Ak je Kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva na takýto dar stráca platnosť a Kupujúci je povinný poskytnutý darček vrátiť Predávajúcemu spolu s tovarom.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, Kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto druhom dopravy.

7.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od povereného zamestnanca spoločnosti vykonávajúcej prepravu, resp. okamihom, kedy mal Kupujúci tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neučinil. Ak je však preprava vykonaná prostredníctvom tretej osoby určenej Kupujúcim, prechádza riziko poškodenia tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, už odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho. V takom prípade Predávajúci umožní Kupujúcemu uplatniť voči dopravcovi prípadné práva vyplývajúce z prepravnej zmluvy. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť poverenému zamestnancovi spoločnosti vykonávajúcej prepravu.

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že škoda na tovare, ktorá vznikla po prenose jej rizika na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA (REKLAMÁCIE)

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2158 až 2173 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

8.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že tovar:

(a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

(b) je vhodný na účel, na ktorý ho Kupujúci požaduje a s ktorým Predávajúci súhlasil,

(c) je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie.

Predávajúci ďalej zodpovedá Kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

(d) je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak neexistujú technické normy,,

(e) tovar množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia Predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením; Predávajúci nie je viazaný verejným vyhlásením, ak preukáže, že o ňom nevedel alebo že bolo v čase uzavretia Kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,

(f) je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane balenia, návodu na použitie, ktorý môže Kupujúci rozumne očakávať, a

(g) tovar svojou kvalitou alebo prevedením zodpovedá vzorke alebo predlohe, ktorú Predávajúci poskytol Kupujúcemu pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

Úprava zakotvená pod písm. (d) až (g) tohto odseku sa neuplatní v prípade, že Predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúceho výslovne upozornil, že niektoré vlastnosti tovaru sa líšia a Kupujúci s tým pri uzatváraní Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

8.3. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na tovare prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia (ďalej len „Reklamácia“).

8.4. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného (1) roka od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí (tzn. je na Predávajúcom, aby dokázal, že tovar bol ku dňu odovzdania bez vád). Medzi 1 a 2 rokom od dodania tovaru musí Kupujúci preukázať jeho vadu sám

8.5. Ak Kupujúci reklamoval u Predávajúceho vadu oprávnene, lehota podla odst. 8.3 Obchodných podmienok nebeží po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže tovar používať.

8.6. Ak má tovar vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie, tzn. (podľa svojej voľby) chcieť (i) dodanie nového tovaru bez vady, alebo (ii) opravu tovaru, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady, a na to, či vadu možno odstrániť iným spôsobom bez značných ťažkostí pre Kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je jej odtránenie nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady.

8.7. Predávajúci odstráni vadu v primeranej dobe po jej vytknutí tak, aby tým Kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, s prihliadnutím na povahu veci a účel, na ktorý Kupujúci tovar kúpil. Na odstránenie vady Predávajúci prevezme tovar na vlastné náklady.

8.8. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy v nasledujúcich výnimočných prípadoch:

(a) Predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s odst. 8.7 Obchodných podmienok,

(b) se vada prejaví opakovane,

(c) je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo

(d) z vyhlásenia Predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou tovaru bez vady a vadným tovarom obdržaým Kupujúcim. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je vada tovaru bezvýznamná. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru alebo po tom, ako Kupujúci preukáže, že bol tovar odoslaný.

8.9. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak vadu sám spôsobil. Vadou tovaru nie je opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, alebo v prípade použitého tovaru, opotrebovanie zodpovedajúce stupňu jeho predchádzajúceho používania.

8.10. Práva vyplývajúce z vadného plnenia môže Kupujúci uplatniť (spolu s dokladom o dátume, mieste a cene kúpy) osobne v ktorejkoľvek firemnej predajni Predávajúceho, príp. poštou na adrese výrobného závodu Predávajúceho: Mariánské údolí 1, 435 43 Horní Jiřetín. Reklamovaný tovar musí byť čistý a hygienicky nezávadný.

8.11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy Kupujúci Reklamáciu uplatnil, aký je jej obsah, aký spôsob vybavenia Reklamácie Kupujúci požaduje (dodanie nového tovaru/oprava tovaru) a kontaktné údaje Kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení Reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

8.12. Reklamácia (vrátane odstránenia vady tovaru) musí byť vybavená a Kupujúci o nej musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.13. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho (i) za účelom komunikácie na chate (umiestnenom na Webovej stránke), (ii) za účelom vedenia Zákazníckeho účtu, (iii) za účelom členstva v Triola klube, (iv) za účelom jednania o Kúpnej zmluve, resp. za účelom plnenia Kúpnej zmluvy a (v) za účelom plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho plnených prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

10.1. Zákazník súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskoršých predpisov, zo zasielaním obchodných oznámení na elektronickú adresu (e-mail) či na telefónne číslo odovzdané Predávajúcemu na účely plnenia Kúpnej zmluvy.

11. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

11.1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, pričom platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmeně nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Kupujúci na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

12.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

12.3. Všetky práva ku Webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať Webové stránky alebo akúkoľvek ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

12.4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretej osoby do Internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Kupujúci nesmie pri využívaní Internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie komponenty tvoríace Internetový obchod a používať Internetový obchod alebo jeho časť, či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

12.5. Kupujúcemu môže byť doručované na jeho elektronickú adresu (e-mail).

12.6. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Predávajúci a Kupujúci sa týmto dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by v prípade absencie voľby práva inak platili podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.7. Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.8. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

12.9. Kúpna zmluva je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.10. Kontaktné údaje Spoločnosti: doručovacia adresa (Reklamácie) - Mariánské údolí 1, 435 43 Horní Jiřetín, doručovacia adresa (ostatné) - 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4 adresa elektronickej pošty – info@triola.cz, telefón - +420 476 769 977.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8. 2. 2023.