Podprsenky s T-švom
Podprsenky s T-švom

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY společnosti Triola a.s. a členy Triola klubu dle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti Triola a.s. dle GDPR vydaných společností Triola a.s., IČ 601 92 987, DIČ CZ60192984, se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 („Zásady“ a „společnost Triola“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Triola (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží na e-shopu Triola a při účasti ve věrnostním Triola klubu, k jakým účelům a jak dlouho společnost Triola tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a členů Triola klubu společnosti Trioly, a to v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Triola.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Trioly jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Triola schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží na e-shopu nebo účastí v Triola klubu může ze strany společnosti Triola dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy nebo pro členství v Triola klubu. Jedná se zejména o:

- jméno a příjmení, akademický titul (e-shop i Triola klub)

- datum narození (nepovinný údaj – pouze v rámci členství v Triola klubu za účelem poskytnutí narozeninové slevy)

- doručovací nebo korespondenční adresa (e-shop a u online registrace do Triola klubu za účelem následného zaslání členské karty)

- PSČ (při registraci do Triola klubu na firemní prodejně společnosti Triola a.s.)

- fakturační adresa, pokud je rozdílná od doručovací adresy (e-shop)

- podpis (pouze na přihlášce do Triola klubu na firemní prodejně společnosti Triola a.s.)

2. Kontaktní údaje

- kontaktní telefonní číslo (při objednávce v e-shopu, může být postoupeno dopravci za účelem podání zprávy o doručování zásilky)

- kontaktní e-mail (při objednávce v e-shopu nebo při návštěvě webové strány www.triola.cz a u členství v Triola klubu za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení na základě uděleného souhlasu)

- ID adresa

3.Údaje o zakoupeném zboží

- druh a specifikace koupeného zboží (jen u členů Triola klubu)

4. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností, ale jejich zpracování umožní společnosti Triola zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků Trioly na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

- údaje o využívání produktů, výhod a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u členů Triola klubu na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

- záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Triola získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Triola, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě uděleného souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti Triola

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Trioly a ochranu oprávněných zájmů Trioly je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není nutný Váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

- fakturace za objednané a dodané zboží (plnění smlouvy)

- plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

- poskytnutí adresních a kontaktních údajů dopravci (plnění smlouvy)

- procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

- zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Triola (oprávněný zájem společnosti Triola)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

V případě zakoupení zboží od společnosti Triola na jejím e-shopu je společnost Triola oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Triola po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Faktury vystavené společností Triola jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

2. Zpracovávání údajů zákazníků společnosti Triola se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka společnosti Triola s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely (především zasílání obchodních a marketingových sdělení)..

Osobní údaje nutné pro členství v Triola klubu jsou zpracovávány po dobu 10 let od vystavení členské karty. Pro účely členství v Triola klubu subjekt poskytuje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, PSČ a podpis (u registrace na firemní prodejně), datum narození (pokud má subjekt zájem o poskytování narozeninové slevy), heslo (u online registrace), korespondenční adresu (u online registrace pro zaslání členské karty). Subjekt může osobní údaje poskytnout při nákupu na firemní prodejně společnosti Triola nebo online na webových stránkách www.triola.cz/prihlaseni.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Triola od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Triola a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost Triola bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání produktů společnosti Triola a vytvářet a uchovávat pouze anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými obchodními a marketingovými nabídkami (např. upozornění na slevové akce, na konání styling day v určitém regionu).

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu). Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Trioly pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Triola

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Triola, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek společnosti Triola a pro účely internetové reklamy společnosti Triola.

C. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost Triola při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností Triola, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Triola a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, internetovou reklamu, dopravce. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. 

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

D. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Triola zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Triola vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

E. Obchodní a marketingová sdělení

Pro obchodní a marketingové sdělení společnosti Triola nebo třetích stran užívá společnost Triola zkratku OS, MS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním nebo marketingovým sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních a marketingových sdělení zaslaných společností Triola je vždy zřejmé, že společnost Triola je jejich odesílatelem. Obchodní a marketingové sdělení můžeme zasílat na kontakty našich zákazníků na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost Triola identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti Triola svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti Triola:

- potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

- informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti,

 Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Triola.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Triola zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na firemní prodejně společnosti Triola nebo na e-mailové adrese: triolaklub@triola.cz.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Triola neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Triola má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Žádost o výmaz osobních údajů podává subjekt údajů na e-mailovou adresu triolaklub@triola.cz. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Triola.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Triola nebo na e-mailovou adresu triolaklub@triola.cz.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Trioly v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Triola o předání těchto údajů jinému správci.

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Triola.

V případě, že společnost Triola neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Triola zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Triola nebo e-mailovou adresu triolaklub@triola.cz.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na firemní prodejně společnosti Triola, dopisem do sídla společnosti Triola anebo na e-mailovou adresu triolaklub@triola.cz.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na e-mailovou adresu triolaklub@triola.cz .

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).