Podprsenky Comfy-Fit Triola
Podprsenky Comfy-Fit Triola

Casting na modelky do Triola Roadshow 2022!

12.01.22 | Triola Roadshow

Triola opět razí napříč Českem. Staňte se součástí Triola Roadshow 2022!

Casting na modelky do Triola Roadshow 2022!
Triola opět razí napříč Českem. Staňte se součástí Triola Roadshow 2022!

V minulé Triola Roadshow jsme vám ukázali, na jakých detailech při výběru té správné podprsenky záleží. Tento rok se společně podíváme na nedokonalosti jinak dokonalých prsou.

Ať už vás trápí povislá prsa, asymetrie prsou nebo prsa daleko od sebe, uvidíte, jak si s tím vším správný střih podprsenky a plavek hravě poradí.

Co pro účast v soutěži musíte udělat?

1. Napište nám e-mail na adresu soutez@triola.cz a odešlete ho do 13. 2. 2022.

2. Do přílohy přiložte fotografii sebe ve spodním prádle nebo v plavkách.

3. Uveďte, jaké nedokonalosti prsou vás trápí.

4. Jako poslední uveďte své osobní údaje – jméno, věk, bydliště.

ÚPLNÁ PRAVIDLA CASTINGU NA MODELKY A ÚČASTNICE "Triola Roadshow" (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Triola Roadshow" (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv změněn, a to pouze formou písemných dodatků. Tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Pořadatelem soutěže je: Triola a.s., Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21, IČ: 60192984, DIČ: CZ60192984

I. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 13. 1. 2022 do 31. 12. 2022 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. Účastníci soutěže

    1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se rozhodne zúčastnit soutěže, a to v době konání soutěže, která je umístěna na Facebooku, Instagramu a webu Triola a.s., a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").

    2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či spolupracujícím společnostem.

    3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě pořadatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá, či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

    4. Účastník se přihlásí zareagováním na výzvu, která bude vypuštěna mezi veřejnost prostřednictvím sociálních sítí, webu a dalších marketingových nástrojů. Reakcí je zde myšleno zaslání e-mailu na e-mailovou adresu: soutez@triola.cz. Jako přílohu zašle svou fotografii (minimálně 1 ks) ve spodním prádle a své osobní údaje.

    5.  Přihlášením do castingu účastník souhlasí s natáčením na vybrané pobočce Triola a také s profesionálním focením.

III. Výhry v soutěži a jejich předání

    1. Celkem bude vybráno 5 výherkyň.

    2. Výhrami jsou:

    a. účast na natáčení video spotu (jako modelka), které proběhne na vybrané firemní prodejně Triola. Na stejném místě také proběhne profesionální poradenství při výběru spodního prádla.

    b. účast na profesionálním focení kolekce spodního prádla Triola.

    c. poukaz v hodnotě 5 000 Kč na nákup spodního prádla nebo plavek na firemní prodejně Triola nebo na e-shopu www.triola.cz.

Přičemž přesné množství a druh výhry určuje pořadatel soutěže.

Každá výherkyně dostane všechny výhry výše zmíněné.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Soutěžící bude v případě výhry kontaktován na kontakt, kterým se do soutěže přihlásí. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Výhry budou předány v den natáčení prostřednictvím pořadatele soutěže. V případě, že se výherci nezúčastní natáčení a focení, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny včetně poukazu propadají k následnému použití k dalším účelům pořadatele soutěže.

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Pořadatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Účast v soutěži a určení výherců

    1.  Soutěžícím se stává ve chvíli, kdy odešle přihlášku s osobními údaji a fotografií (minimálně 1 ks) do soutěže na e-mail soutez@triola.cz.

    2.  Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s natáčením a focením pro marketingové účely.

    3.  Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že pořadatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž.

    4.  Registrace na soutěžní adrese a účast v soutěži je bezplatná.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy pořadatele s názvem: Triola a. s., Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21, IČ: 60192984, DIČ: CZ 60192984 (dále jen „pořadatel“), a s jejich zpracováním pro účely realizace soutěže a předání výhry, a dále pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, marketingových vizuálech a videozáznamech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností se může obrátit na pořadatele Triola a.s., Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21, IČ: 60192984, DIČ: CZ 60192984

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že firma Triola a. s. (dále pořadatel) soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel si také vyhrazuje právo soutěž zrušit, kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, či upravit její pravidla nebo výherce nevyhlásit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžní facebookové stránce soutěže: https://www.facebook.com/triola.cz/ a webu: https://www.triola.cz.

2. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce: https://www.facebook.com/triola.cz/ 

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

4. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 13. 1. 2022

Comments

Log in or register to post comments