Reklamácie

Nikto nie je dokonalý a tak sa môže stať, že sa niečo pokazí. Naším krédom je, že Vám vyjdeme maximálne v ústrety. V nasledujúcom reklamačnom poriadku Vám odpovieme na základné otázky.

Reklamačný poriadok

1. Vec má vadu , ktorú by pri uzavretí zmluvy a prehliadke veci spoznal len odborník , nie priemerný zákazník ( § 4 NOZ ), alebo inú skrytú vadu . Takúto vadu má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu po tom , čo ju zistil ( pri dostatočnej starostlivosti mohol zistiť ) a

a ) urobí ak to do šiestich mesiacov od prevzatia veci , platí vyvrátiteľná právna domnienka , že výrobok bol chybný už pri prevzatí ( je na predávajúcim , aby prípadne dokázal , že pri prevzatí veci takú vadu nemala ) ,

b ) urobí ak to neskôr ( = po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia veci ) , ale v reklamačné lehote 24 mesiacov ( § 2165 ods 1 NOZ ) , musí preukázať , že veci bola vadná už pri prevzatí ,

c) urobí ak to až po lehote 24 mesiacov , jeho práva síce nezanikajú , ale predávajúci môže namietnuť oneskorenú reklamáciu ( ako u premlčanie ) a tým zanikne povinnosť plniť .

Vec má vadu , o ktoré kupujúci vedel už pri jej prevzatí ; kúpi ak takú vec , vychádza sa z toho , že tovar aj s vadou schválil a právo z vadného plnenia mu nepatrí rovnako ako v prípade , že vadu spôsobil sám kupujúci . ( § 2170 NOZ ) .


2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že výrobok pri prevzatí nemá vady . Najmä odpovedá , že v čase, keď spotrebiteľ výrobok prevzal ,

a ) má výrobok vlastnosti , ktoré si strany dojednali , a ak chýba dojednania , také vlastnosti , ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávané ,

b ) sa výrobok hodí k účelu , ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa výrobok tohto druhu bežne používa ,

c) je výrobok v zodpovedajúcom množstve a miere alebo

d ) výrobok vyhovuje požiadavkám právnych predpisov . ( § 2161 NOZ )

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady , ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia .
Toto sa neuplatňuje u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá , na opotrebenie tovaru spôsobenom jej obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru . ( § 2165 NOZ )

4. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku 2 , môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád , ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci , môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti ; ak to nie je možné , môže odstúpiť od zmluvy . Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné , najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu , má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady .

Právo na dodanie novej veci , alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady , ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád . V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť .

Neodstúpi ak kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád , na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci , môže požadovať primeranú zľavu . Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade , že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád , vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť , ako aj v prípade , že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti . ( § 2169 NOZ )

5. Výrobky , ktoré majú vady , ktoré nebránia, aby mohol byť výrobok používaný na určený účel , musia byť predávané len za nižšie ceny . Predávajúci je povinný kupujúceho upozorniť , že výrobok má vadu , a upresniť mu , o akú vadu ide , ak to nie je zrejmé už z povahy predaja . Vadu musí predávajúci označiť na doklade o zakúpení veci . Za chyby výrobkov , pre ktoré bola dojednaná nižšia cena , predávajúci nezodpovedá . Ak sa vyskytne pri výrobku predávaného za nižšiu cenu skrytá vada , ktorá bráni z funkčného hľadiska užívania k danému účelu , má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom . Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni na použitie na daný účel , má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku . Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja , predávajúci za vady predávaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu .
 
6. Reklamácii je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady najneskôr však v dobe uvedenej v článku 3 , aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená . Predávajúci reklamáciu spotrebiteľovi môže zamietnuť , ak nebude uplatnená najneskôr v dobe uvedenej v článku 3.
 
7. Reklamovaná vec musí byť čisto vypraná , aby posúdenie reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny . Spotrebiteľ je povinný preukázať , že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený , tzn. , Že okrem vytknutie vád , dokladá aj miesto , cenu a dobu zakúpenia tovaru , čo preukáže najlepšie predajným dokladom , popr . iným vierohodným spôsobom .
 
8. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená :

a ) bez zbytočného odkladu , najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie ,

b ) prípadne v dlhšej lehote , na ktoré sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť . Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy .

Postup pri reklamácii:

9. Ak sa pri výrobku objavila vada v dobe uvedenej v článku 3 , odošlite výrobok nenosený alebo vypraný vo vhodnom prepravnom obale spolu s vyplneným reklamačným listom na adresu :

Triola a.s.
reklamácia
Mariánské Údolí 1
435 43 Horní Jiřetín

alebo novo môžete vrátiť osobne na niektorej z našich predajní uvedených na priloženom formulári reklamačného listu.

Podľa Vašej voľby bude reklamácia v prípade jej oprávnenosti vybavená.

V prípade otázok kontaktujte prosím našu infolinku +420 476 769 977 v pracovnej dobe medzi 6:00 a 14:00 , prípadne nechajte odkaz a svoj kontakt na záznamníku a my sa vám ozveme budúci pracovný deň .

10.
Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v európskej platforme pre mimosúdne riešenie sporu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Spotrebiteľ môže poslať svoju sťažnosť na adresu info@triola.cz. Začatím mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nieje dotknuté právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou.


Nenechajte si ujsť novinky zo sveta módy a zľavové akcie na kvalitné bielizeň, ktoré vám vždy sedia