Predajne: Najbližšie Všetky
Vyskúšanie na predajni zadarmo
Nesedí? Nevadí! Poradíme, zmeriame a vymeníme.

Nikto nie je dokonalý, a tak sa môže stať, že sa niečo pokazí. Naším krédom je, že Vám vyjdeme maximálne v ústrety. V nasledujúcom reklamačnom poriadku Vám odpovieme na základné otázky. A tie ostatné? Vždy podľa zásady - spokojný zákazník sa vracia.

Reklamačný poriadok

1. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Vec má vadu, ktorú by pri uzavretí zmluvy a prehliadke veci spoznal len odborník, nie priemerný zákazník (§ 4 NOZ), alebo inú skrytú vadu. Takú vadu má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil (pri dostatočnej starostlivosti mohol zistiť) a

a) ak urobí to do šiestich mesiacov od prevzatia veci, platí vyvrátiteľná právna domnienka, že výrobok bol chybný už pri prevzatí (je na predávajúcim, aby prípadne dokázal, že pri prevzatí veci takú vadu nemala),

b) ak urobí to neskôr (= po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia veci), ale v reklamačný lehote 24 mesiacov (§ 2165 ods. 1 NOZ), musí preukázať, že veci bola chybná už pri prevzatí,

c) ak urobí to až po lehote 24 mesiacov, jeho práva síce nezanikajú, ale predávajúci môže namietnuť oneskorenú reklamáciu (ako u premlčanie) a tým zanikne povinnosť plniť.

 Vec má vadu, o ktoré kupujúci vedel už pri jej prevzatí; kúpi Ak takú vec, vychádza sa z toho, že tovar aj s vadou schválil a právo z chybného plnenia mu nepatrí rovnako ako v prípade, že vadu spôsobil sám kupujúci. (§ 2170 NOZ).

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že výrobok pri prevzatí nemá vady. Najmä odpovedá, že v čase, keď spotrebiteľ výrobok prevzal,

a) má výrobok vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy ním vykonávané,

b) sa výrobok hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa výrobok tohto druhu bežne používa,

c) je výrobok v zodpovedajúcom množstve a miere alebo

d) výrobok vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. (§ 2161 NOZ)

3. Lehota na uplatnenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

Toto sa neuplatňuje u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobenom jej obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. (§ 2165 NOZ)

4. Odstrániteľné vady

Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku 2, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. (§ 2169 NOZ)

5. Tovar predávaný za nižšie ceny

Výrobky, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby mohol byť výrobok používaný na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny. Predávajúci je povinný kupujúceho upozorniť, že výrobok má vadu, a spresniť mu, o akú vadu ide, ak to zrejmé už z povahy predaja. Vadu musí predávajúci označiť na doklade o zakúpení veci. Za chyby výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne pri výrobku predávaného za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Pokiaľ sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni na použitie k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja, predávajúci za vady predávaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu

6. Uplatnenie reklamácie bez odkladu

Reklamáciu je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby najneskôr však v dobe uvedenej v článku 3, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci reklamáciu spotrebiteľovi môže zamietnuť, ak nebude uplatnená najneskôr v dobe uvedenej v článku 3.

7. Riešenie sporov

Reklamovaná vec musí byť čisto vypraná, aby posúdenie reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. Spotrebiteľ je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., Že okrem vytknutia vád, dokladá aj miesto, cenu a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie predajným dokladom, popr. iným vierohodným spôsobom.

8. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

b) prípadne v dlhšej lehote, na ktoré sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

9. Postup pri reklamácii:

Ak sa pri výrobku objavila vada v dobe uvedenej v článku 3, odošlite výrobok nenosený alebo vypraný vo vhodnom prepravnom obale spolu s vyplneným reklamačným listom na adresu:

Triola, a.s.

reklamácia

Mariánskej Údolie 1

435 43 Horní Jiřetín

alebo novo môžete vrátiť / reklamovať osobne na niektorej z našich predajní uvedených na priloženom formulári reklamačného listu.

Podľa Vašej voľby bude reklamácia v prípade jej oprávnenosti vybavená.

V prípade otázok kontaktujte prosím našu infolinku +420 476 769 977 v pracovnej dobe medzi 6:00 a 14:00, prípadne nechajte odkaz a svoj kontakt na záznamníku a my sa vám ozveme budúci pracovný deň.

10. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy.

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Začatím mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nie je dotknuté právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou.