Prodejní asistentka

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie GDPR“).

Totožnosť správcu, právny základ a účel spracúvania osobných údajov/h4>

Spoločnosť Triola a.s., identifikačné číslo 601 92 984, zo sídlom 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2293, kontakt info@triola.cz, tel. +420 476 769 977 („Spoločnosť“), je ako správca z právneho titulu (i) jednania o zmluve so zákazníkom, (ii) plnenia zmluvy uzavrenej so zákazníkom a (iii) plnenia verejnoprávnych povinností oprávnena spracovávať najmä tieto osobné údaje svojich zákazníkov:

a. meno, priezvisko, príp. dátum narodenia a adresa bydliska pre evidenciu; a

b. e-mail a telefónne číslo pre vzájomnú komunikáciu.

Doba spracúvania osobných údajov

Spoločnosť bude vyššie uvedené osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu (na základe uzatvorenej zmluvy) so zákazníkom a/alebo po dobu trvania zákazníckeho účtu a/alebo po dobu trvania členstva zákazníka v Triola klube a/alebo po dobu trvania on-line komunikácie so zákazníkom (prostredníctvom chatu, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.triola.sk). Akékoľvek ďalšie spracúvanie pred alebo po uzavretí zmluvného vzťahu bude vykonané len v súvislosti s plnením právnych povinností Spoločnosti vyžadovaných platnými a účinnými právnymi predpismi (napr. pre účely daňovej evidencie) alebo, ak to bude nevyhnutné, pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. riešenie mimosúdnych a súdnych sporov), a to vždy v rozsahu a po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie týchto cieľov.

Spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané manuálnym, prípadne aj automatizovaným spôsobom a nebudú sprístupnené žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, keď zverejnenie predstavuje povinnosť podľa platných právnych predpisov (napr. orgánom štátnej správy), alebo sú osobné údaje sprístupnené osobám, ktoré sú zo zákona viazané mlčanlivosťou za účelom ochrany práv Spoločnosti (napr. advokát, daňový poradca).

Spoločnosť je tiež oprávnená zdieľať osobné údaje svojich zákazníkov so subdodávateľmi (vrátane dopravnej spoločnosti), ktorých dodávky sú nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom.

Práva subjektov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Spoločnosť Vás týmto informuje a poučuje o Vašom práve na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, účele, spôsobe a čase spracúvania a prípadných príjemcoch osobných údajov), o práve požadovať od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom, o ich oprave alebo vymazaní (najmä o nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajoch).Ďalej Vás Spoločnosť informuje o Vašom práve požadovať od Spoločnosti vysvetlenie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, ak zistíte alebo sa domnievate, že Spoločnosť vykonává spracúvanie Vaše osobných údajov, ktoré je v rozpore s Vašimi právami a oprávnenými záujmami alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania), a právo požadovať od Spoločnosti nápravu situácie a zabezpečiť nápravu (najmä môže ísť o opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté Vaše právo podať námietku dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Spoločnosť Vás ďalej informuje, že máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov..

Posledná aktualizácia tohto dokumentu prebehla dňa 8. 2. 2023.