Vrácení do 15. januára
Vrácení do 15. januára

Nikto nie je dokonalý a tak sa môže stať, že sa niečo pokazí. Naším krédom je, že Vám vyjdeme maximálne v ústrety. V nasledujúcom reklamačnom poriadku Vám odpovieme na základné otázky.


Reklamačný poriadok


1. Vec má vadu, ktorú by pri uzavretí zmluvy a prehliadke veci spoznal len odborník, nie priemerný zákazník (§ 4 NOZ), alebo inú skrytú vadu. Takúto vadu má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil (pri dostatočnej starostlivosti mohol zistiť) a

a) urobí ak to do šiestich mesiacov od prevzatia veci, platí vyvrátiteľná právna domnienka, že výrobok bol chybný už pri prevzatí (je na predávajúcim, aby prípadne dokázal, že pri prevzatí veci takú vadu nemala),

b) urobí ak to neskôr ( = po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia veci), ale v reklamačné lehote 24 mesiacov (§ 2165 ods 1 NOZ), musí preukázať, že veci bola vadná už pri prevzatí,

c) urobí ak to až po lehote 24 mesiacov, jeho práva síce nezanikajú, ale predávajúci môže namietnuť oneskorenú reklamáciu (ako u premlčanie) a tým zanikne povinnosť plniť.

Vec má vadu, o ktoré kupujúci vedel už pri jej prevzatí; kúpi ak takú vec, vychádza sa z toho, že tovar aj s vadou schválil a právo z vadného plnenia mu nepatrí rovnako ako v prípade , že vadu spôsobil sám kupujúci. ( § 2170 NOZ ).


2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že výrobok pri prevzatí nemá vady. Najmä odpovedá, že v čase, keď spotrebiteľ výrobok prevzal,

a) má výrobok vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávané,

b) sa výrobok hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa výrobok tohto druhu bežne používa,

c) je výrobok v zodpovedajúcom množstve a miere alebo

d) výrobok vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. ( § 2161 NOZ )

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.
Toto sa neuplatňuje u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá , na opotrebenie tovaru spôsobenom jej obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. ( § 2165 NOZ )

4. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku 2 , môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád , ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci , môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné , môže odstúpiť od zmluvy . Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu , má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád . V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Neodstúpi ak kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu . Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť , ako aj v prípade , že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. ( § 2169 NOZ)

5. Výrobky, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby mohol byť výrobok používaný na určený účel, musia byť predávané len za nižšie ceny. Predávajúci je povinný kupujúceho upozorniť, že výrobok má vadu, a upresniť mu, o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Vadu musí predávajúci označiť na doklade o zakúpení veci. Za chyby výrobkov, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne pri výrobku predávaného za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívania k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni na použitie na daný účel, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja, predávajúci za vady predávaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu.

6. Reklamácii je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady najneskôr však v dobe uvedenej v článku 3, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci reklamáciu spotrebiteľovi môže zamietnuť, ak nebude uplatnená najneskôr v dobe uvedenej v článku 3.

7. Reklamovaná vec musí byť čisto vypraná, aby posúdenie reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. Spotrebiteľ je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. , Že okrem vytknutie vád, dokladá aj miesto, cenu a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie predajným dokladom, popr . iným vierohodným spôsobom.

8. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

b) prípadne v dlhšej lehote, na ktoré sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.


Postup pri reklamácii:


9. Ak sa pri výrobku objavila vada v dobe uvedenej v článku 3, odošlite výrobok nenosený alebo vypraný vo vhodnom prepravnom obale spolu s vyplneným reklamačným listom na adresu:

Triola a.s.
reklamácia
Mariánské Údolí 1
435 43 Horní Jiřetín


alebo novo môžete vrátiť osobne na niektorej z našich predajní uvedených na priloženom formulári reklamačného listu.

Podľa Vašej voľby bude reklamácia v prípade jej oprávnenosti vybavená.

V prípade otázok kontaktujte prosím našu infolinku +420 476 769 977 v pracovnej dobe, prípadne nechajte odkaz a svoj kontakt na záznamníku a my sa vám ozveme budúci pracovný deň .

10. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v európskej platforme pre mimosúdne riešenie sporu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Spotrebiteľ môže poslať svoju sťažnosť na adresu info@triola.cz. Začatím mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nieje dotknuté právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou.